ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ เล่ม 2 Ji-Na Song

ISBN:

Published: June 2008

248 pages


Description

ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ เล่ม 2  by  Ji-Na Song

ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ เล่ม 2 by Ji-Na Song
June 2008 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 248 pages | ISBN: | 4.55 Mb

ตำนานแหงราชาเหนือราชา จอมกษัตริยผูกลาแหงแผนดินเกาหลี เมือดาวราชันยปรากฏตามคำทำนายโบราณ แตทารกผูถือกำเนิดใตดวงดาวกลับ มีมากกวาหนึง เรืองราวการตอสูอันแยบยล เพือกาวสูตำแหนง “จอมกษัตริย” จึงเริมขึน หนึงคือขุนศึกนักรบเกรียงไกร ผูกำหัวใจคนทังแผนดิน หนึMoreตำนานแห่งราชาเหนือราชา จอมกษัตริย์ผู้กล้าแห่งแผ่นดินเกาหลี เมื่อดาวราชันย์ปรากฏตามคำทำนายโบราณ แต่ทารกผู้ถือกำเนิดใต้ดวงดาวกลับ มีมากกว่าหนึ่ง เรื่องราวการต่อสู้อันแยบยล เพื่อก้าวสู่ตำแหน่ง “จอมกษัตริย์” จึงเริ่มขึ้น หนึ่งคือขุนศึกนักรบเกรียงไกร ผู้กำหัวใจคนทั้งแผ่นดิน หนึ่งคือองค์รัชทายาทสูงศักดิ์ ผู้ไม่เคยอยู่ในสายตาประชาราษฎร์ เทพผู้พิทักษ์ทั้งสี่ทยอยตื่น สวรรค์ จึงบัญชา หากใครครอบครองของวิเศษได้ครบก่อน จะนับเป็นราชาตัวจริง แต่สุดท้ายแล้ว มนุษย์จะยิ่งใหญ่ได้ด้วยความดีแห่งตน หรือต้องอาศัยอำนาจแห่งสวรรค์กันแน่!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ เล่ม 2":


panitorebka.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us